Usługi Zespołu d/s Funduszy Pomocowych

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyk± funduszy unijnych do zapoznania się z nasz± oferta obejmuj±c±:

  • doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy,
  • opracowywanie wniosków aplikacyjnych wraz z dokumentacj±,
  • zarz±dzanie realizowanymi projektami i ich rozliczanie.

Przedsiębiorcy oraz osoby planuj±ce założenie własnej działalno¶ci mog± też skorzystać z doradztwa akredytowanego doradcy Krajowego Systemu Usług z zakresu zakładania i prowadzenia firmy.